Our National Anthem

Jana Gana Mana Hadhinayaka Jaya he
Bharatha Bhagya Vidhata
Panjaba, Sindhu, Gujaratha, Maratha
Dravida, Utkala Vanga
Vindhya Himachala Yamuna Ganga
Uchchala Jaladhita ranga
Tava shubha name jage
Tava shubha ashisa mage
Gahe tava jaya Gatha
Jana Gana Mangala Dayaka Jaya He
Bharatha Bhagya Vidhata
Jaya He, Jaya He Jaya He
Jaya Jaya Jaya Jaya He